મુખ્ય કચેરી

ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ

ઓફિસનુ સરનામું : બ્લોક - એ, પોડિયમ સ્તર,
કૃષિ ભવન, સેકટર -10 / એ
ગાંધીનગર - 382 010,
ગુજરાત.


ફોન નં : 079-23257915/18/19/20

ફેક્સ નં : 079-23244618

ઇમેઇલ :gldb.gandhinagar@gmail.com

વિભાગના વડા

નામ : ડૉ. એફ. એસ. ઠાકર

હોદ્દો : મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

ફોન નં : ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧૬

GLDB Contact
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation