શાખાના અધિકારીઓની માહિતી

નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
ડૉ. એફ. એસ. ઠાકર મુખ્ય કારોબારી અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧​૬​
ડો. આર.કે.પટેલ સિનિયર કારોબારી અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧​૭​
ડૉ. બી. આર સોલંકી મદદનીશ પશુપાલન નિયામક ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧૮
શ્રી એમ.આઇ.પટેલ એકાઉન્ટ ઓફિસર ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૨૦
ડૉ. રાજેન્દ્ર જી. પટેલ વેટરિનરી ઓફિસર ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧૯
ડૉ. અજય પી. ઠક્કર વેટરિનરી ઓફિસર ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧૯
ડો. કોમલ બી. કાપડિયા વેટરિનરી ઓફિસર ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૧૯
શ્રી આર. ડી. ત્રિવેદી ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯૨૦
શ્રી જે. આર પ્રજાપતિ સિનિયર ક્લાર્ક ૦૭૯-૨૩૨૫૭૯​૨૦​
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation