અંદાજપત્ર

ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડેવલપમેન્ટ બૉર્ડ, ગાંધીનગર ખાતેની અમલીકૃત પ્લાન યોજનાઓની નાણાકીય જોગવાઈ, મળેલ ગ્રાન્ટ અને ખર્ચની વિગત (તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની સ્થિતીએ).

ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડની નવીન બાબત. વર્ષ:૨૦૧૮૧૯
અ.નં. યોજનાનું નામ મજુર થયેલ નાણાંકીય જોગવાઇ રૂ.લાખ મળેલ નાણાં
રુ. લાખ
તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ સુધી થયેલ ખર્ચ
રુ. લાખ
૧૦૨-૬-પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુતવડ,જિ. રાજકોટના આધુનિકરણની યોજના રૂ.૭.૦૦ ૭.૦૦ ૧.૨૦
૧૦૨-૬-પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુતવડ,
જિ. રાજકોટ માટે નવીન
ટ્રેક્ટર ખરીદ કરવાની યોજના
રૂ. ૧૧.૦૦ ૧૧.૦૦ ૭.૯૮
૧૦૨-૬-પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – થરા ખાતે નવીન ટ્યુબવેલ (બોર) બનાવવાની યોજના રૂ. ૨૪.૦૦ ૨૪.૦૦ ૨૪.૦૦
૧૦૨-૬-પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર –માંડવી સુરત ખાતે નવિન ટ્રેકટર/ટ્રોલી ખેતીના ઓજારો ખરીદવા અંગેની યોજના રૂ.૧૬.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૧.૫૦
૧૦૨-૬-ગીર કાઉ સેન્ચુરી ધરમપુર જિ:પોરબંદરના નવીન મહેકમની યોજના રૂ.૩.૬૭ ૩.૬૭ ૦૦
  કુલ ૬૧.૬૭ ૫૬.૬૭ ૪૪.૬૮
વર્ષ:૨૦૧૮-૧૯ ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડની ચાલુ બાબત
અ.નં. યોજનાનું નામ મજુર થયેલ નાણાંકીય જોગવાઇ રૂ.લાખ મળેલ નાણાં
રુ. લાખ
તા,૩૦/૧૧/૨૦૧૮ સુધી થયેલ ખર્ચ
રુ. લાખ
૧૦૨(૫),      
a જીએલડીબી વિસ્તૃતીકરણની યોજના ૭૫૮.૭૨ ૫૨૭.૩૧ ૫૧૩.૪૬
b એફ એસ એસ પાટણ ખાતે બીજ ઉત્પાદન કેન્દ્ર વિસ્તૃતીકરણની યોજના
c એફ.એસ.એસ અમરેલી સ્થાપના મહેકમ
d જીએલડીબી ગાંધીનગર મહેકમની યોજના
e એફ એસ એસ પાટણના મહેકમની યોજના
f એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ સિમેન સ્ટેશન ઇન પંચમહાલ
g સેકસ્ડ સિમેન ડોઝ ખરીદીની યોજના
૧૦૨(૬) એમ્બ્રીયો ટ્રાન્સફર અમરેલી ૧૫.૦૦ ૭.૧૬ ૫.૯૯
  કુલ રૂ. ૭૭૩.૭૨ ૫૩૪.૪૭ ૫૧૯.૪૫
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation