ભેંસ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજ

રાષ્ટ્રીય પશુ આનુવંશિક સંશાધન બ્યુરો (NBAGR) દ્વારા કચ્છના બન્ની વિસ્તારની બન્ની ભેંસને વર્ષ ૨૦૧૦માં, દેશની ૧૧ મી ભેંસની ઓલાદ તરીકે INDIA_BUFFALO_0400_BANNI_01011 નંબર સાથે માન્યતા પ્રાપ્ત થયેલ છે.

બન્ની ભેંસોના સંવર્ધન માટે વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ માં કાંકરેજ ગાયો માટે કાર્યરત પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર ખાતે ભેંસ સંવર્ધન ફાર્મની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.

ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કૃત્રિમ બીજદાનની સવલતો ઉપ્લબ્ધ ન હોય તેવી ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળા, પાંજરાપોળ વગેરેને જિલ્લા પશુપાલન અધિકારીની ભલામણથી ઉચ્ચગુણવત્તાયુક્ત બન્ની પાડા સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે વેચાણથી આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૬ બન્ની પાડા સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે ફાળવવામાં આવેલ છે.

ભેંસ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજ ખાતે નિભાવવામાં આવતા પશુધનની વિગતો

અ.નં. પશુની વિગત સંખ્યા
દુઝણી ભેંસો ૩૯
વસુકેલી ભેંસો ૩૫
૩ વર્ષ ઉપરની માદા ૧૭
પાડી ૫૫
પાડા ૪૬
  કુલ ૧૯૨

બન્ની ભેંસોના ફાર્મની સ્થાપનાથી અત્યારસુધી બન્ની ભેંસોના ધણને પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર ખાતે કાંકરેજ ગાયો સાથે જ નિભાવવામાં આવતા હતા. રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના અંતર્ગત બન્ની ભેંસો માટે અલાયદા ફાર્મની યોજના મંજુર થયેલ છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા નવિન બાંધકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જે પુર્ણતાના આરે છે.

ભેંસ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજના ફોટા જોવા માટે અહી ક્લિક કરો.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation