બુલ પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામ

રાજ્યની દેશી (વતની) ગાય અને ભેંસોની ઓલાદો માટે સાંઢ(આખલા)/પાડા ઉત્પાદન કાર્યક્રમ

રૂપરેખા

ઉચ્ચ ઉત્પાદક્તા ધરાવતા જાનવર અને તેમની સંતતિ મેળવવા ક્ષેત્રિય ઉત્પાદન માપણી ખુબજ અગત્યની છે. જનીનીક ઉત્પાદન (જીનેટીક અપગ્રેડેશન) ઉત્પાદન માપણીથી શરૂ થાય છે. બુલ પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામમાં (સાંઢ-આખલા/પાડા ઉત્પાદન કાર્યક્રમ) ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા વાળા માદા જાનવરની ક્ષેત્રિય ઉત્પાદન માપણી (ફીલ્ડ પરફોર્મ‌ન્સ રીકોર્ડીંગ – FPR) કરાય છે. આ રીતે ઉચ્ચ જનીનીક ગુણવત્તા ધરાવતી સંતતિ મેળવવા નોમીનેટેડ સંવર્ધન માટે ઉચ્ચ ઉત્પાદક્તાવાળા જાનવરો મેળવી શકાય છે.

ઉદ્દેશ્ય

 • ક્ષેત્રિય કક્ષાએ ઉચ્ચ જનીનીક ગુણવત્તા ધરાવતા માદા જાનવરો ઓળખવા.
 • ઉચ્ચ જનીનીક ગુણવત્તા ધરાવતા માદા જાનવરોનું નોમીનેટેડ સંવર્ધન કરવું.
 • તે દ્વારા ઉચ્ચ જનીનીક ગુણવત્તા ધરાવતી સંતતિ મેળવવી.
 • આ દ્વારા ઉપલબ્ધ નર બચ્ચાંનો ઉપયોગ થીજવેલ વિર્યના ડોઝ ઉત્પાદન માટે કરવો.
 • રાજયની દેશી ઓલાદોની ઉત્પાદકતા વધારવી.

પસંદગી પાત્રતા

ગુજરાતની ગાય અને ભેંસની દેશી ઓલાદોના વતનનો વિસ્તાર. આ વૈયક્તિક રીતે નહીં પણ સંસ્થાકીય રીતે કરાય છે.

ફાયદા

રાજ્યની ગાય અને ભેંસની દેશી ઓલાદોની ઉત્પાદકતા વધવાથી લાંબા ગાળે પશુપાલકોને ફાયદો થશે.

ઉપલબ્ધી

મહેસાણી, સુરતી, જાફરાબાદી અને બન્ની ભેંસ અને કાંકરેજ અને ગીર ગાય માટે આ કાર્યક્રમ ચાલુ કરાયેલ છે.

 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation