પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજ, જિ. કચ્છ

રાજ્યની દેશી ઓલાદ એવી કાંકરેજ ગાયોના સંરક્ષણ માટે વર્ષ ૧૯૫૬માં કચ્છ જિલ્લામાં પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.

વર્ષ ૨૦૦૬માં પશુપાલન ખાતા હસ્તકના આ ફાર્મને સંચાલન માટે ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડને તબદિલ કરવામાં આવેલ છે.

ફાર્મ ખાતે કાંકરેજ ગાયોના ધણને વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉછેરી શુધ્ધ ઓલાદ તરીકે જાળવવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.

ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કૃત્રિમ બીજદાનની સવલતો ઉપ્લબ્ધ ન હોય તેવી ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળા, પાંજરાપોળ વગેરેને જિલ્લા પશુપાલન અધિકારીની ભલામણથી ઉચ્ચગુણવત્તાયુક્ત સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે વેચાણથી આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ફાર્મ ખાતેથી કુલ ૭ કાંકરેજ સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે ફાળવવામાં આવેલ છે.

પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજ ખાતે નિભાવવામાં આવતા પશુધનની વિગતો

અ.નં. પશુની વિગત સંખ્યા
દુઝણી ગાયો ૪૬
વસુકેલી ગાયો ૨૮
૩ વર્ષ ઉપરની માદા ૨૪
વાછરડીઓ ૫૩
વાછરડાઓ ૯૫
  કુલ ૨૪૬

પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજ ખાતે ભુકંપગ્રસ્ત અને જોખમી માળાખાની સામે નવિન માળાખાકીય સુવિધાઓ ઉભી કરવા સારૂ રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના મંજુર થયેલ છે. જે અંતર્ગત પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર ખાતે નવિન શેડ, ઘાસગોડાઉન, ટ્યુબવેલ, ટાંકી અને કચેરી વગેરેના બાંધકામની કામગીરી હાલ પ્રગતિમાં છે.

પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – ભુજના ફોટા જોવા માટે અહી ક્લિક કરો.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation