ગૌસંવર્ધન કે‌ન્દ્ર – માંડવી, જિ. સુરત

રાજ્યની દેશી ઓલાદ એવી કાંકરેજ ગાયોના સંરક્ષણ માટે વર્ષ ૧૯૬૩માં સુરત જિલ્લાના માંડવી ગામે ગૌસંવર્ધન કે‌ન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે. આ ફાર્મ આસપાસના વિસ્તારમાં સિંધવાઇ ફાર્મ તરીકે ઓળખાય છે.

વર્ષ ૨૦૦૬માં પશુપાલન ખાતા હસ્તકના આ ફાર્મને સંચાલન માટે ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડને તબદિલ કરવામાં આવેલ છે.

ફાર્મ ખાતે કાંકરેજ ગાયોના ધણને વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉછેરી શુધ્ધ ઓલાદ તરીકે જાળવવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.

ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કૃત્રિમ બીજદાનની સવલતો ઉપ્લબ્ધ ન હોય તેવી ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળા, પાંજરાપોળ વગેરેને જિલ્લા પશુપાલન અધિકારીની ભલામણથી ઉચ્ચગુણવત્તાયુક્ત સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે વેચાણથી આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૨ કાંકરેજ સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે ફાળવવામાં આવેલ છે.

ગૌસંવર્ધન કે‌ન્દ્ર – માંડવી ખાતે નિભાવવામાં આવતા પશુધનની વિગતો

અ.નં. પશુની વિગત સંખ્યા
દુઝણી ગાયો ૪૪
વસુકેલી ગાયો ૬૩
૩ વર્ષ ઉપરની માદા ૭૩
વાછરડીઓ ૮૬
વાછરડાઓ ૫૪
કુલ ૩૨૦

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કાંકરેજ ગાયોના નિભાવ માટે ફાર્મ ખાતે ૧, ૦૨,૪૮૦ કિગ્રા સુકોચારો અને ૬,૩૦,૯૭૫ કિગ્રા લીલાચારાનું ઉત્પાદન થયેલ છે.

બ્રીડ ઇમ્પ્રુવમે‌ન્ટ પ્રોજેક્ટ ઇન ટ્રાઇબલ એરિયા અંતર્ગત એપગ્રેડેશન ઓફ એસ્ક્ઝીસ્ટીંગ કેટલ બ્રીડીંગ ફાર્મ ટુ બુલ મધર ફાર્મ કમ્પોનન્ટ હેઠળ મહેસાણી ભેંસો માટેના બુલ મધર ફાર્મનું બાંધકામ પ્રગતિમાં છે.

આ ઉપરાંત, રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના અંતર્ગત ફ્રોજન સીમેન સ્ટેશનની સ્થાપના માટે બાંધકામની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.

ગૌસંવર્ધન કેન્દ્ર – માંડવીના ફોટા જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  •  Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • digilocker.gov.in : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation