પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – થરા, જિ. બનાસકાંઠા

રાજ્યની દેશી ઓલાદ એવી કાંકરેજ ગાયોના સંરક્ષણ માટે વર્ષ ૧૯૬૬માં બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરા ખાતે પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.

વર્ષ ૨૦૦૬માં પશુપાલન ખાતા હસ્તકના આ ફાર્મને સંચાલન માટે ગુજરાત પશુધન વિકાસ બોર્ડને તબદિલ કરવામાં આવેલ છે.

ફાર્મ ખાતે કાંકરેજ ગાયોના ધણને વૈજ્ઞાનિક ઢબે ઉછેરી શુધ્ધ ઓલાદ તરીકે જાળવવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.

ક્ષેત્રિય કક્ષાએ કૃત્રિમ બીજદાનની સવલતો ઉપ્લબ્ધ ન હોય તેવી ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળા, પાંજરાપોળ વગેરેને જિલ્લા પશુપાલન અધિકારીની ભલામણથી ઉચ્ચગુણવત્તાયુક્ત સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે વેચાણથી આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કુલ ૧૫ કાંકરેજ સાંઢ સંવર્ધન માટે નજીવી કિંમતે ફાળવવામાં આવેલ છે.

પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – થરા ખાતે નિભાવવામાં આવતા પશુધનની વિગતો

અ.નં. પશુની વિગત સંખ્યા
દુઝણી ગાયો ૪૭
વસુકેલી ગાયો ૪૧
૩ વર્ષ ઉપરની માદા
વાછરડીઓ ૬૬
વાછરડાઓ ૮૭
  કુલ ૨૫૦

ફાર્મ ખાતે ઘાસચારા ઉત્પાદન માટે ટ્યુબવેલ અને ટ્રેક્ટર - ખેતીના સાધનો ઉપલબ્ધ છે. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન કાંકરેજ ગાયોના નિભાવ માટે ફાર્મ ખાતે ૯૫,૧૦૦ કિગ્રા સુકોચારો અને ૫,૭૪,૦૦૦ કિગ્રા લીલાચારાનું ઉત્પાદન થયેલ છે.

બ્રીડ ઇમ્પ્રુવમે‌ન્ટ પ્રોજેક્ટ ઇન ટ્રાઇબલ એરિયા અંતર્ગત એપગ્રેડેશન ઓફ એસ્ક્ઝીસ્ટીંગ કેટલ બ્રીડીંગ ફાર્મ ટુ બુલ મધર ફાર્મ કમ્પોનન્ટ હેઠળ કાંકરેજ ગાયો માટેના બુલ મધર ફાર્મનું બાંધકામ પુર્ણતાના આરે છે.

પશુ ઉછેર કે‌ન્દ્ર – થરાના ફોટા જોવા માટે અહી ક્લિક કરો.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation