બોર્ડના સભ્યો

બોર્ડના સભ્યો હોદ્દો
સચિવ – પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન, ડેરી અને મત્સ્યોધ્યોગ, ગુજરાત સરકાર પ્રમુખ
સંયુક્ત કમિશનર (પશુપાલન) પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ, કૃષિ મંત્રાલય, ભારત સરકાર સભ્ય
કમિશનર – ગ્રામ વિકાસ સભ્ય
સંયુક્ત સચિવ – પશુપાલન ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય સભ્ય
નિયામક – પશુપાલન ખાતુ, ગુજરાત રાજ્ય સભ્ય
પ્રિ‌‌ન્સિપાલ અને ડીન – દાંતીવાડા વેટરીનરી કૉલેજ સભ્ય
પ્રાધ્યાપક – ગાયનેકોલોજી વિભાગ- આણંદ વેટરીનરી કૉલેજ સભ્ય
જનરલ મેનેજર – પંચમહાલ જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ લી., ગોધરા સભ્ય
સંયુક્ત નિયામક – ઘ.પ.સુ.યો. સભ્ય
સભ્ય સચિવ – ગૌ સેવા અને ગૌચર વિકાસ સભ્ય
સંયુક્ત નિયામક – પશુપાલન સભ્ય
મુખ્ય કારોબારી અધિકારી સભ્ય સચિવ
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation