માનવ સંશાધન વિકાસ

ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડૅવલપમે‌ન્ટ બૉર્ડ દ્વારા પશુપાલન ક્ષેત્રે કામ કરતા તાંત્રિક અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તથા કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરોને તેમનાં કાર્યક્ષેત્રને અનુરૂપ તાલીમ આપી પશુપાલન વ્યવસાયના બહોળા લાભાર્થે કૌશલ્ય વર્ધનમાં સિંહફાળો અપાઈ રહ્યો છે. માનવ સંશાધન વિકાસ એટલે જે તે કાર્યક્ષેત્રમાં કામ કરતા કાર્યકરો તેમજ વ્યવસાયિકોનું કૌશલ્ય વર્ધન. માનવ સંશાધન વિકાસ માટે ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડૅવલપમે‌ન્ટ બૉર્ડ દ્વારા રાષ્ટ્રીય ગાય અને ભેંસ સંવર્ધન કાર્યક્રમ – નેશનલ પ્રોજેક્ટ ફોર કેટલ એ‌ન્ડ બફેલો બ્રીડીંગ (એન.પી.સી.બી.બી.) અને રાજ્યના આદિજાતી વિસ્તારમાં પશુ ઓલાદ સુધારણા કાર્યક્રમ – બ્રીડ ઈમ્પ્રુવમે‌ન્ટ પ્રોગ્રામ ઈન ટ્રાઈબલ એરીયા (બી.આઈ.પી.) અંતર્ગત અલગ અલગ કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવે છે.

એન.પી.સી.બી.બી. અંતર્ગત એક્ટીવીટી કમ્પોનન્ટ (૭) - મેન પાવર ડૅવલપમે‌ન્ટ અંતર્ગત (a) - ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરોને તાલીમ, (b) - વર્તમાનમાં કાર્યરત કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરોને રીફ્રેશર તાલીમ, (c) - વ્યવસાયિકોને તાલીમ અને (d) - વ્યવસાયિકોને વિદેશમાં તાલીમ - આપવામાં આવે છે. તેમજ બી.આઈ.પી. અંતર્ગત કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરોને તાલીમ અપાય છે. તદૂપરાંત, બી.આઈ.પી. અંતર્ગત પશુપાલકોને વૈજ્ઞાનીક ઢબે પશુપાલનની તાલીમ આપવા તથા તે અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે માહિતી શિક્ષણ અભિયાનનું પ્રાવધાન - જોગવાઈ છે. જે અંતર્ગત ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડૅવલપમે‌ન્ટ બૉર્ડ દ્વારા આદિજાતી તાલુકાઓમાં પ્રચાર અને પ્રસાર માટે સ્ક્રોલર બૉર્ડ, પશુપાલન અંગેની દસ્તાવેજી ફિલ્મો અને તેના રેડિયો તેમજ ટેલીવીઝન પ્રસારણની કામગીરી કરાયેલ છે. ગુજરાત લાઈવસ્ટોક ડૅવલપમે‌ન્ટ બૉર્ડ દ્વારા રાજ્યમાં વ્યવસાયિકોના જ્ઞાનવર્ધન, નવી ટૅક્નોલોજી માટેનાં સ્વીકાર તથા ક્ષેત્રિય કક્ષાએ પશુપાલન વ્યવસાય સંબધિત પ્રશ્નોનાં નીરાકરણ માટે રાજ્યમાં વેટરીનરી કોલેજો, જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘો અને પશુપાલન ખાતા દ્વારા પરિસંવાદો યોજવામાં આવે છે.

  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation