આપની ઓલાદો આપનુ ગર્વ

ગુજરાત પશુધન ઓલાદો

 • ગીર પશુધન - ભારતની શ્રેષ્ઠ જાતિના દૂધાળાં પશુ
 • કાંકરેજ પશુધન – ગુજરાતના બેવડા હેતુ ઓલાદ (દૂધાળાં અને ભારવાહી)
 • ડાંગી પશુધન – ગુજરાતના પહાડી પશુ (ભારવાહી હેતુ)
વધુ વાંચો

ગુજરાત ભેંસ પશુધન

 • જાફરાબાદી પાડા - જાફરાબાદી પાડા તમામ ભારતીય ભેંસ જાતિઓમા સૌથી ભારે છે.
 • મહેસાણા ભેંસ - મહેસાની ભેંસ સતત દૂધ આપનાર અને નિયમિત સંવર્ધક તરીકે પ્રખ્યાત છે.
 • સુરતી ભેંસ
 • બનંની ભેંસ
વધુ વાંચો
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation