સાયર ડિરેક્ટરી


ક્રમબુલ નામબુલ ઓળખ સંખ્યાનસ્લફોટો
1 હિરેન ૧૬૯૪૯૦મેહસાણા હિરેન
2 હિતેશ ૧૬૯૪૫૭મહેસાણા હિતેશ
3 હુપર ૨૮૭૭૧૪એચ.એફ. ક્રોસ (કાંકરેજ) હુપર
4 સૌરવ ૨૦૫૦મહેસાણા સૌરવ
5 સાવન ૨૬૬૪જાફરાબાદી સાવન
6 સારસ ૩૪૦૦૧૪૫૧૨૦૭૨ગીર સારસ
7 સારંગ 169451ગીર સારંગ
8 સલોર ૧૬૯૪૪૩એચ એફ ક્રોસ્સ (કે) સલોર
9 સુરેશ ૨૬૪૨જાફરાબાદી સુરેશ
10 સૂરજ ૩૪૦૦૧૧૩૫૧૧૪૪મહેસાણા સૂરજ
11 સની ૨૮૭૫૩૭મહેસાણા સની
12 સુનિલ ૩૪૦૦૧૧૪૦૭૬૬૧મેહસાણા સુનિલ
13 સ્‍ટીવ ૨૯૯૪એચએફ સ્‍ટીવ
14 શરદ ૧૬૯૪૯૭મેહસાણા શરદ
15 શ્‍યામ ૨૮૨૪ગીર શ્‍યામ
12345678
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation