સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

શરદ

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૧૬૯૪૯૭
નામ: શરદ
સંવર્ધન : મેહસાણા
જન્મ તારીખ: 03-05-2006
માતાની દૂધની આવક: 4326.00 Kg
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: કામલી
પ્રાપ્ત: Patel Bhagubhai Tribhovandas From - Kherava Dist. Mehsana
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 30-06-2015 6750.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation