સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

સલોર

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૧૬૯૪૪૩
નામ: સલોર
સંવર્ધન : એચ એફ ક્રોસ્સ (કે)
જન્મ તારીખ: 28-06-2008
માતાની દૂધની આવક: 2707.00 Kg
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: એચ.એફ. ૮૦
પ્રાપ્ત: Livestock Research Station,Anand.(B.K.)
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 30-06-2015 6375.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation