સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

હુપર

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૨૮૭૭૧૪
નામ: હુપર
સંવર્ધન : એચ.એફ. ક્રોસ (કાંકરેજ)
જન્મ તારીખ: 15-02-2012
માતાની દૂધની આવક: 2575.00 Kg
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: પીટર
પ્રાપ્ત: Rojkar Parthiji Mobataji.At-Rampura,Disa
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 30-06-2015 1655.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation