સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

સાવન

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૨૬૬૪
નામ: સાવન
સંવર્ધન : જાફરાબાદી
જન્મ તારીખ: 12-05-2011
માતાની દૂધની આવક: 4532.00 Kg
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: મોઢેશ્વર
પ્રાપ્ત: B.A.P.S.Gaushala Trust,At-Sarangpur,Ahmedabad
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 30-06-2015 7540.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation