સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

હિરેન

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૧૬૯૪૯૦
નામ: હિરેન
સંવર્ધન : મેહસાણા
જન્મ તારીખ: 18-07-2011
માતાની દૂધની આવક: 3131.00 Kg
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: બી-૧૭૪
પ્રાપ્ત: Patel Bhagabhai ChelabhaiAt-Ramvas,Ta-Deesa(BK)
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 22-08-2016 0.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation