સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

સની

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૨૮૭૫૩૭
નામ: સની
સંવર્ધન : મહેસાણા
જન્મ તારીખ: 15-09-2011
માતાની દૂધની આવક: 3605.00 Kg.
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: B-17
પ્રાપ્ત: Patel Jagamalbhai Romabhai ,At-Ramvas,Ta-Dessa(B.K.)
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 25-08-2017 0.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation