સાયર ડિરેક્ટરી

વિગતવાર સાયર ડિરેક્ટરી

હિતેશ

આખલા ની માહિતી
ટેગ નં.: ૧૬૯૪૫૭
નામ: હિતેશ
સંવર્ધન : મહેસાણા
જન્મ તારીખ: 03-11-2011
માતાની દૂધની આવક: 3296.00 Kg.
પિતા અથવા પૂર્વજ નામ / ન.: B-190
પ્રાપ્ત: Patel Motibhai Sonabhai,At-Bhalasara,Ta-Dessa(B.K.)
તારીખ પર ઉપલબ્ધ FSD સ્ટોક. 25-08-2017 0.00
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  Government of Gujarat : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation